چهارشنبه 1 آبان 1398

شرح وظایف

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:19 ویرایش : ‎1394/09/10 12:49 بازدید: 885

اهداف  و و ظایف دفتر امور روستایی

-    مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان

-    همکاری با واحد برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در روستاها

-    اظهارنظر در ارتباط با طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرحهایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد با همکاری دفتر فنی

-    اقدام در مورد راهنمایی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمران روستایی به منظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم

-    نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و عندالزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی

-         بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح روستاها و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط

-         تعیین الویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم

-         بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری

-    برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل دهیاری ها براساس قوانین و مقررات مربوط با کمک و همکاری فرمانداریها و بخشداریهای استان

-         ابلاغ قوانین و دستورالعمل های مربوط به دهیاری ها به فرمانداران جهت انعکاس به آنها

-         پشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاری ها و هماهنگی های لازم در این زمینه با سازمانها و دستگاه های ذیربط

-         پیگیری تهیه طرح های روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذیربط استانی

-         ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداری ها و دهیاریها

-         توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با کمک دهیاران

دولت و ملت همدلی و همزبانی